Thema's

Thema's zijn onderwerpen waaraan een of meer kennisgroepen binnen het knooppunt werken. Een kennisgroep bestaat uit inhoudelijk deskundigen en data/GIS-specialisten van de deelnemende bronhouders.

Per thema staat de vraag centraal. Redenerend vanuit een bepaalde rol en doel wordt gewerkt naar de beantwoording van de vraag.

{{ page.title }}

Energietransitie

Energie en de energietransitie staan hoog op de agenda in Groningen.

Op dit moment zijn de volgende informatieproducten gerealiseerd:

Informatieproducten

Energiekansenkaart

Warmtekansenkaart
(NB de integratie van de Warmtekansenkaart in de Energiekansenkaart is op dit moment nog in ontwikke...

Bekijk

Kapvergunning

Als voorbereiding op de Omgevingswet werkt de Kennisgroep Kapvergunning aan:

  • het beschrijven van de huidige praktijk van aanvraag, toetsing en vergunningverlening van een kap aanvraag;
  • het identificeren, verzamelen en bij elkaar brengen van de benodigde gegevens in de huidige situatie;
  • het beo...

Bekijk

Water

De Waterketensamenwerking Groningen Noord-Drenthe is een netwerk organisatie van 27 gemeenten (alle gemeenten van de provincie Groningen en de vier noordelijke Drentse gemeenten), twee waterschappen (Noorderzijlvest en Hunze en Aa's) en twee waterbedrijven (Waterbedrijf Groningen en Waterleiding...

Bekijk

Bodemkwaliteit

De Kennisgroep Bodemkwaliteit heeft in 2017 gewerkt aan het integreren van informatie over de bodemkwaliteit op land en van waterbodems.

Is momenteel in onderzoek.

Bekijk

Natuurnetwerk Nederland

Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied.

Dit thema is nog in ontwikkeling in samenwerking met het Informatiehuis Natuur.

Bekijk